پرسنل آزمایشگاه مرکزی

resume: 

دکتر محمدتقی جعفری

رئیس آزمایشگاه مرکزی و عضو هیئت علمی دانشکده شیمی

 

 

 

 

 

 

 


محمدجواد نصراصفهانی

کارشناس ارشد آزمایشگاه مرکزی

مسئول دستگاه‌های

نانوسختی سنجی (Nanoindentation)، میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)، میکروسکوپ تونلی-روبشی(STM)،میکروسکوپ نوری انعکاسی (OM)،

تبدیل فوریه زیر قرمز (FT-IR)،آنالیز حرارتی (TG,DTA, DSC)

 

 

 


سید جلال رضوی زاده

کارشناس ارشد آزمایشگاه مرکزی

مسئول دستگاه‌های

کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی (GC-MS)،آنالیز عنصری (CHNS)،

طیف سنجی پلاسمای جفت شده القائی (ICP-OES)، کوره خلاء

 

 

 

 

  

 

 

 


علی مراد احمدپور

                  مسئول دفتر و جمعدار آزمایشگاه

فارسی

منوی اصلی

Members | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی