ميكروسكوپ نيروي اتمي ( AFM (BRUKER

اين دستگاه در حال حاضر قابليت كار در مد تماسي را داراست كه با ارتقائ نرم افزار و تغيير كنتيليور قابليت كار در مدهاي ارتعاشي و تصوير برداري نيروي مغناطيسي را نيز خواهد داشت. محدوده كاركرد اين ميكروسكوپ در راستاي محورZ  چهار ميكرون و راستاي محورهاي X, Y چهل و يك ميكرون است. كوچكترين پنجره كاري دستگاه نيز يك نانو متر مي باشد. به كمك اين دستگاه تهيه تصاوير سطحي در ابعاد نانو متري از سطوح و نمونه هاي پودري در حالت عايق و رسانا امكان پذير است.

منوی اصلی

Equipments | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی