طيف سنجي پلاسماي جفت شده القايي ( ICP- OES (Perkin Elmer, Optima 7300DV

دستگاه ICP-OES ( اسپكترومتري نشري پلاسماي جفت شونده القائي) قابليت شناسايي و اندازه گيري 75 عنصري شامل فلزات سنگين از قبيل Hg, Pb, Zn, Cu, Cd, Cr  و عناصر قليايي و قليايي خاكي مانند: Li, Na, K, Ca, Mg را در محدوده وسيعي از غلظت با حد تشخيص ppb و ... به طور همزمان را دارد.

محدوده كاربردي ICP-OES  عبارتند از:

-كاربرد هاي زمين شناسي: اندازه گيري عناصر در نمونه هاي خاك، سنگ و رسوبات آبراهي.

-كاربردهاي زيست محيطي: اندازه گيري عناصر فلزي در مقادير بسيار كم در نمونه هاي آبي، غذايي، گياهي، جانوري، خاك و رسوبات.

-كاربردهاي زيستي-  باليني: اندازه گيري عناصر فلزي در نمونه هاي باليني، فرآورده هاي خوني،و بافت ها.

-كاربردهاي باستان شناسي: اندازه گيري عناصر در نمونه هاي باستاني.

-كاربردهاي صنعتي: اندازه گيري فلزات در پساب ها و لجن هاي صنعتي.

منوی اصلی

Equipments | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی