دستگاه طيف سنجي مادون قرمز ( FT-IR (Tensor 27 مجهز به سيستم ATR

اين دستگاه در محدوده عدد موجي 370 تا  8000 بر سانتيمتر قابليت اندازه گيري طيف جذبي و طيف عبوري را دارا است. در صورتي كه از سيستم ATR استفاده شود اين محدوده بين  600 تا 400  قرار خواهد گرفت. با استفاده از اين دستگاه  آناليز كيفي تركيباتي كه داراي باند جذب پرتوهاي مادون قرمز دارند به سادگي امكان پذير خواهد بود. در مواردي كه پهناي باند مذكور در ناحيه 600  تا 4000 قرار بگيرد. بدون نياز به قرص سازي از نمونه عمليات طيف نگاري انجام مي شود.

منوی اصلی

Equipments | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی