دستگاه آناليز عنصري ‍ (CHNSO Analyzer (Elementar, Vario EL III

دستگاه آناليز عنصري  CHNSO(vario EL III) دستگاه تمام خودكاري است كه قادر است به سرعت  مقادير كمي كربن، هيدروژن، نيتروژن، گوگرد و اكسيژن  را در مدهاي مختلف S, N, CHN, CNS, CHNS, O  در نمونه هاي وزن شده تعيين كند. از اين دستگاه براي تعيين عناصر موجود در مواد شيميايي و دارويي، تركيبات آلي، نفت، زغال سنگ، مواد ژئولوژيكي، كودهاي شيميايي و محصولات كشاورزي و مواد  غذايي استفاده مي شود. عناصر موجود در نمونه در لوله احتراق Combustion كه در دماي آن قابل كنترل است با عبور گاز اكسيژن اكسيد مي شود.

منوی اصلی

Equipments | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی