آناليز گرمايي و جرمي به صورت همزمان ( STA (BAHR 503

دستگاه  STA BAHR 503  يك سيستم آناليز حرارتي جهت تعيين استحالة جرمي و يا فازي براي مواد است كه قابليت اندازه گيري براي نمونه هايي به جرم چند ميلي گرم تا 1 گرم را داراست. كاليبراسيون اين دستگاه به صورت الكترونيكي انجام شده و انجام تست تحت خلأ، محيط گاز بي اثر و يا اتمسفر تركيبي قابل اجراست. دماي انجام آناليز بين°C 1500-0 با نرخ  1 تا 100 درجه كلوين بر دقيقه است.

منوی اصلی

Equipments | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی